Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 Szanowni Pacjenci,

pragniemy poinformować, iż PARENS Ośrodek Leczenia Niepłodności został realizatorem programu polityki zdrowotnej na lata 2020 - 2021 pn.: 

„Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – 

in vitro dla mieszkańców Miasta Opola” .

 

Serdecznie zapraszamy oddając do Państwa dyspozycji naszą wiedzę
i zaangażowanie. 
 

PATRONAT MIASTA OPOLA

Głównym celem Programu jest ograniczenie zjawiska niepłodności i bezdzietności u mieszkańców Miasta Opola – par pozostających w związku małżeńskim lub partnerskim (zgodnie z definicją dawstwa partnerskiego określoną w art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności - Dz.U. z 2020 r. poz. 442), kwalifikujących się do leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro.

 

Program zakłada dofinansowanie kosztów jednego cyklu zapłodnienia pozaustrojowego lub adopcji zarodka dla każdej pary zakwalifikowanej do Programu w wysokości do 100% kosztów danej procedury, jednak nie więcej niż 5.000,00 zł, pod warunkiem przeprowadzenia przynajmniej jednej całej procedury przewidzianej w Programie. W przypadku, gdy rozpoczęta procedura z powodów medycznych lub powstałych z niezamierzonej winy Przyjmującego zakończy się na wcześniejszym etapie, dofinansowanie obejmie koszty poniesione do tego etapu, jednak nie więcej niż 5.000,00 zł. W przypadku rezygnacji z udziału w Programie z przyczyn innych niż określone powyżej, wszelkie koszty za zrealizowane działania ponoszą beneficjenci Programu.

 

W przypadku leczenia, które może wymagać zastosowania dodatkowych interwencji, ustalanych przez lekarza prowadzącego w kontekście indywidualnych potrzeb beneficjentów Programu, a wykraczających poza zakres Programu – jego koszty ponoszą beneficjenci Programu.       

Kwalifikację do Programu prowadzi Przyjmujący w swojej siedzibie. Decyzję o kwalifikacji pary do Programu podejmuje zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, a także zgodnie z zapisami ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności (Dz.U. z 2020 r. poz. 442) i pozostałymi kryteriami zawartymi w Programie.

 

KRYTERIA KWALIFIKACJI DO PROGRAMU:

stwierdzona przyczyna niepłodności lub nieskutecznego leczenia niepłodności w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Programu,

w dniu zgłoszenia do Programu kobieta nie ukończyła 42-go roku życia (według rocznika urodzenia) pod warunkiem dobrze rokującej rezerwy jajnikowej, potwierdzonej badaniem AMH (powyżej 0,7 ng/mL),

w dniu zgłoszenia do Programu kobieta nie ukończyła 42-go roku życia (według rocznika urodzenia) w przypadku par realizujących procedurę zapłodnienia w ramach dawstwa innego niż partnerskie (dawstwo żeńskich komórek rozrodczych) lub procedury adopcji zarodka,

obydwoje są mieszkańcami Miasta Opola.

Zdjęcie: Natalia Cybulska

Para musi dostarczyć zaświadczenie z Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Opola o stałym bądź czasowym zameldowaniu w Mieście Opolu (wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed dniem kwalifikacji do Programu).

 

KRYTERIA WYKLUCZENIA Z PROGRAMU STANOWIĄ:

1.  w przypadku par realizujących procedurę zapłodnienia w ramach dawstwa partnerskiego:

 potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania: hormon antymullerowski AMH poniżej 0,7 ng/mL,

nawracające utraty ciąż w tym samym związku (więcej niż 3 udokumentowane poronienia),

nieodpowiednia odpowiedź na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania, czego wyrazem jest brak pozyskania komórek jajowych w dwóch cyklach stymulacji,

wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży,

brak macicy,

 

2. w przypadku par realizujących procedurę zapłodnienia w ramach dawstwa innego niż partnerskie (dawstwo męskich komórek rozrodczych):

potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania: hormon antymullerowski AMH poniżej 0,7 ng/mL,

nieodpowiednia odpowiedź na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania, czego wyrazem był brak pozyskania komórek jajowych w dwóch cyklach stymulacji,

wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie  ciąży,

brak macicy,

negatywna opinia zespołu konsultacyjnego powołanego przez Przyjmującego, w skład którego powinien wejść również psycholog z praktyką w psychologii leczenia niepłodności w przypadku konsultowania przez niego pary na okoliczność gotowości rodzicielstwa niegenetycznego,

 

3. w przypadku par realizujących procedurę zapłodnienia w ramach dawstwa innego niż partnerskie (dawstwo żeńskich komórek rozrodczych) lub procedury adopcji zarodka:

wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie  ciąży,

brak macicy,

negatywna opinia zespołu konsultacyjnego powołanego przez Przyjmującego, w skład którego powinien wejść również psycholog z praktyką w psychologii leczenia niepłodności w przypadku konsultowania przez niego pary na okoliczność gotowości rodzicielstwa niegenetycznego,

 

4. brak wymaganych dokumentów określonych w pkt 2 niniejszego załącznika.

 

 

DO CZEGO MAMY PRAWO KORZYSTAJĄC Z PROGRAMU? 

Każda zakwalifikowana para ma prawo skorzystać z jednej zindywidualizowanej procedury wspomaganego rozrodu:

1. procedury zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem własnych gamet pary (dawstwo partnerskie) lub z wykorzystaniem nasienia dawcy (dawstwo inne niż partnerskie), która powinna objąć przeprowadzenie przynajmniej następujących elementów:

przeprowadzenie kwalifikacji pary do udziału w Programie oraz wykonanie badań, do których obliguje ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności (Dz.U. z 2020 r. poz. 442),

kontrolowaną stymulację jajeczkowania prowadzącą do uzyskania komórek jajowych o pełnym potencjale  rozrodczym,

punkcję jajników, tj. pobranie komórek jajowych pod kontrolą ultrasonografii,

znieczulenie ogólne podczas punkcji,

pozaustrojowe zapłodnienie komórki jajowej drogą klasyczną (samoistne zapłodnienie) lub metodą docytoplazmatycznej iniekcji plemnika,

hodowlę zarodków,

transfer zarodków do jamy macicy,

przechowanie (kriokonserwacja) zarodków o prawidłowym rozwoju, które nie zostały przeniesione do macicy, do czasu ich wykorzystania,

 

2. procedury zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem żeńskich komórek rozrodczych (dawstwo inne niż partnerskie), która powinna objąć przeprowadzenie przynajmniej następujących elementów:

przeprowadzenie kwalifikacji pary i wykonanie wymaganych ustawowo badań,

przygotowanie biorczyni do transferu zarodka/ów,

pozaustrojowe zapłodnienie komórek jajowych od anonimowej dawczyni i nadzór nad rozwojem zarodków in vitro,

transfer zarodków do jamy macicy w cyklu świeżym jeśli sytuacja kliniczna pacjentki na to pozwala w ocenie lekarza prowadzącego,

zamrożenie (kriokonserwacja) zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym i ich przechowywanie w celu późniejszego wykorzystania przez parę w kolejnych cyklach,

 

3. procedury adopcji zarodka (dawstwo inne niż partnerskie), która powinna objąć przeprowadzenie przynajmniej następujących elementów:

przeprowadzenie kwalifikacji pary i wykonanie wymaganych badań,

przygotowanie biorczyni do transferu zarodka/ów,

przygotowanie zarodków i transfer zarodków do jamy macicy.

 

JAKI OBOWIĄZEK MA PARA PO ZAKOŃCZENIU PROGRAMU?

W przypadku zajścia kobiety w ciążę, leczona para będzie zobligowana zgłaszać Przyjmującemu wszelkie informacje dotyczące przebiegu ciąży, ewentualnych powikłań oraz o stanie zdrowia dziecka.

Po zakończeniu leczenia niepłodności opieka nad ciężarną realizowana jest w ramach powszechnie dostępnego systemu opieki perinatalnej. W przypadku powikłań, np. krwawienia, zespołu hiperstymulacji, opiekę przejmuje właściwy oddział, najbliższy miejscu pobytu pacjentki, najlepiej II lub III stopnia referencyjnego.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z REJESTRACJĄ                                                                                                                         

ZGODA
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj: jak wyłączyć pliki cookie. Szczegółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Cookie.

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?